مهندسین مشاور سیروان
راه اندازی اولین سیستم CORS شرکت HI-TARGET در خاورمیانه
سیستم CORS
پهباد AV-DRONE